Radeberg, Otto- Uhlig- Str. (Pulsnitzer Str.) Linie 302